Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o.
Čvrsnička 4, Osijek
OIB: 38495941444
IBAN: HR9824840081106509110 kod Raiffeisen BANK Austria d.d.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću ( NN, br. 87/2009, 35/2013, 158/2013, 41/2014, 143/2014 ) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara ( NN, br. 08/2010 ) Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o. donosi sljedeća

PRAVILA NAGRADNE IGRE “RAVLIĆ – LJETNA NAGRADNA IGRA”

Članak 1.
Priređivač nagradne igre pod nazivom „RAVLIĆ- LJETNA NAGRADNA IGRA!“ je Mesna
industrija RAVLIĆ d.o.o., Čvrsnička 4, OIB: 38495941444.
Nagradna igra se priređuje u cilju promidžbe te unapređenja prodaje proizvoda.

Članak 2.
Nagradna igra se održava u svim maloprodajnim jedinicama Mesne industrije RAVLIĆ d.o.o.
u razdoblju od 29.07.2021. godine do 20.08.2021. godine.
Svaki tjedan u navedenom razdoblju kupci će svojom kupovinom u mesnicama MI Ravlić
d.o.o. ostvariti pravo sudjelovanja u nagradnoj igri na način da će SMS porukom dostaviti
broj računa svoje kupovine i svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu).
Nagrade će se izvlačiti svaki tjedan petkom.

Članak 3.
Pravila nagradne igre, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja odobrenja
Ministarstva financija, biti će objavljena na web stranici priređivača (www.ravlic.com).

Članak 4.
Pravo sudjelovanja imaju svi građani na području Republike Hrvatske u dobnom razredu 18+
godina.

Članak 5.
Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima
računa kroz cijeli period trajanja nagradne igre.

Članak 6.
U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i članova njihove uže obitelji
(roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca), zatim zaposlenika svih
prodajnih mjesta u kojima će se prodavati proizvodi koji su uključeni u nagradnu igru te
članova njihove uže obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre te supružnici i djeca)
te ujedno zaposlenici NTH MOBILE d.o.o. koje osigurava tehničku provedbu nagradne igre i
članova njihovih užih obitelji (roditelji, braća i sestre, polubraća, polusestre, supružnici i djeca).

Članak 7.
Fond nagrada sastoji se od:
1. ELEKTRIČNI ROMOBIL DENVER SEL-65220 crni (3 nagrade) VRIJEDNOST (3×1.439,20 KN =
4317,60 KN)
2. VISEĆI SUNCOBRAN PARADISO D300CM tirkizni (6 nagrada) VRIJEDNOST(6x 479,99 KN =
2879,94 KN)
3. LUFTIĆ HAMBURGER krug 118cm (9 nagrada) VRIJEDNOST(9X146,55 KN = 1.318,95 KN)
4. SLAVONSKI ROŠTILJ PAKET (15 nagrada) VRIJEDNOST (15x120kn = 1800,00 KN)
Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 10.316,49 kuna s PDVom.
Nagrade nisu zamjenjive za novac ili robu.

Članak 8.
Prilikom svake kupovine u mesnicama Ravlić kupac može sudjelovati u nagradnoj igri na način
da pošalje SMS poruku sadržaja RAVLIC, broj računa, ime, prezime i adresu (ulica, mjesto i
poštanski broj) na broj 60054.
Cijena SMS poruke je 2,40kn s PDV-om, ili 1,92kn bez PDV-a.

Članak 9.
Izvlačenje će se vršiti jednom tjedno, svakog petka za prethodni tjedan (1. izvlačenje
06.08.2021., 2. izvlačenje 13.08.2021., 3. izvlačenje 20.08.2021.) te se vrši izvlačenje samo
11 nagrada ( 1 električni romobil, 2 viseća suncobrana, 3 luftića, 5 paketa slavonskog roštilja),
samo onih poruka koje su pristigle prethodnog tjedna.
U nagradna izvlačenja ulaze sve ispravne poruke tijekom cijelog trajanja nagradne igre.
Ako sudionici nagradne igre pošalju pogrešne, neispravne ili izmišljene brojeve računa
Priređivač ne snosi nikakvu odgovornost za isto.
Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagradu ako dobitnik ne ispunjava uvjete za
preuzimanje nagrade ako se pojavi sumnja u istinitost njegovih podataka navedenih u SMS
poruci i(ili) u ispravnost broja računa poslanog putem SMS poruke.
Izvlačenje će se vršiti računalnim putem metodom slučajnog odabira.

Članak 10.
Imena dobitnika biti će objavljena na web stranici priređivača (www.ravlic.com) u roku od 2
dana od dana izvlačenja, a svi dobitnici nagrada bit će odmah obaviješteni o dobitku nagrade,
te će ih se kontaktirati telefonskim putem zbog dostave same nagrade.
Dobitnici će moći izabrati hoće li svoju nagradu preuzeti u maloprodajnim jedinicama
priređivača ili u sjedištu priređivača, Čvrsnička 4, Osijek.
Nagrada se preuzima uz predočenje osobne iskaznice i potpisivanjem potvrde o preuzimanju
nagrade.
Svi dobitnici dužni su predočiti račun koji su slali SMS porukom i dokazati svoj identitet,
prilikom preuzimanja nagrade, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom kako bi ostvarili
nagradu.
Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obavješteni i nagrade će moći
podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti.
Nakon proteka roka nagrade se neće moći preuzeti. S nagradama koje ne budu realizirane
postupit će se u skladu s propisima.

Članak 11.
Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema
dobitniku.

Članak 12.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene
nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo
sudionika, a nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a
sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 13.
Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost (i) u vezi s bilo kakvim sporovima sudionika
nagradne igre oko vlasništva i/ili prava posjeda nad računima obuhvaćenih nagradnom igrom.
(ii) za bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri
ili nagradnom izvlačenju, (iii) za netočne ili pogrešne osobne podatke navedene u postupku
sudjelovanja u nagradnoj igri, (iv) za nedostavljene pošiljke s nagradama, te za (v) bilo kakve
posljedice korištenja nagrada. Svi sporovi oko prava vlasništva i/ili posjeda nad računima
takvih proizvoda ne utječu na pravo Priređivača da nagradu dodijeli onoj osobi koja je, u
skladu s ovim Pravilima, izvučena kao dobitnik nagrade.

Članak 14.
Nagradna igra može se prekinuti, otkazati ili staviti u mirovanje samo u slučaju da nastupe
okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno, koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili
izbjeći. Sudionici će o prekidu, otkazu ili mirovanju nagradne igre biti obavješteni putem web
stranice priređivača (www.ravlic.com) i na javnim portalima.

Članak 15.
Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Pravila počinju
vrijediti nakon što ih Ministarstvo financija odobri i budu objavljena na web stranici priređivača
i na javnim portalima.
Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici su suglasni da priređivač smije koristiti njihov broj
telefona, e-mail adresu te ime, prezime i adresu u svrhu informiranja o vlastitim promotivnim
aktivnostima, a dobitnici pristaju da se njihovo ime i fotografije objave u medijima i na on-line
društvenim mrežama priređivača.

Članak 16.
Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist
Hrvatskog crvenog križa.

Članak 17.
U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u
Osijeku.

 

KLASA: UP/I-460-02/21-01/299

URBROJ: 513-07-21-01-21-2